Ratings

OWC2013_qualification (Japan)
2012-11-11

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  601, KOZUKA, katsuhiko, J, 6.0, 224
  488, TAKIZAWA, masaki, J, 6.0, 224
  5682, TODA, tomoya, J, 6.0, 224
  6860, MIYAZAKI, yuji, J, 6.0, 224
  700, NAKAJIMA, tetsuya, J, 6.0, 192
  5512, OHNO, tomohiro, J, 5.0, 224
  6843, ITAGAKI, kenichi, J, 5.0, 224
  655, TAKIZAWA, nobuyuki, J, 5.0, 224
  5686, IWATA, hiroyuki, J, 5.0, 224
  698, SUEKUNI, makoto, J, 5.0, 160
 10901, TANIZAWA, misato, J, 4.0, 192
  5603, SAWAKI, yusuke, J, 4.0, 192
  5569, OHMORI, keita, J, 4.0, 192
  5541, NAGAMATSU, ryota, J, 4.0, 192
 12258, KIMURA, yuto, J, 4.0, 192
 11709, IKEDA, yuki, J, 4.0, 192
  5606, TSUKAMOTO, kazuma, J, 4.0, 192
 11209, NARUMI, hisatoshi, J, 4.0, 192
  5589, NAGASAKI, hidekazu, J, 4.0, 192
  299, MURAKAMI, takeshi, J, 4.0, 192
 10855, KIYONOBU, kenta, J, 4.0, 192
  5655, SATANI, tetsu, J, 4.0, 192
  7047, UMEZAWA, yoshinori, J, 4.0, 192
  5502, GOTO, hiroshi, J, 4.0, 192
  5557, MATSUMOTO, hiroshi, J, 4.0, 192
  6986, IZUMI, takashi, J, 4.0, 192
  651, KITAJIMA, hideki, J, 4.0, 192
  5530, NODA, bintatsu, J, 4.0, 192
  5523, ARAKI, yasuyuki, J, 4.0, 192
 12250, KAMIKURA, daisuke, J, 4.0, 192
  6868, SASAKI, sohei, J, 4.0, 192
  5609, MORI, takahiro, J, 3.0, 192
  5545, KOBAYASHI, manabu, J, 3.0, 192
  7002, KAGAWA, yoichi, J, 3.0, 192
 10325, OKAMOTO, junya, J, 3.0, 192
  5516, ISHIKAWA, akira, J, 3.0, 192
  5535, IIJIMA, takamune, J, 3.0, 192
  6816, ASAHINA, satoshi, J, 3.0, 192
 10820, ASOU, daisuke, J, 3.0, 192
  5584, OSHIMIZU, takanori, J, 3.0, 192
  5656, NISHIYAMA, momoko, J, 3.0, 192
  5539, YAMAKAWA, takashi, J, 3.0, 192
  6917, OKAMOTO, harumi, J, 3.0, 192
  5531, KAWAGUCHI, hayato, J, 3.0, 192
 11317, TAKAHASHI, naga, J, 3.0, 192
  578, SAKAGUCHI, kazuhiro, J, 3.0, 192
  5564, FUNATSU, asuka, J, 3.0, 192
 10896, TAKAHASHI, shiu, J, 3.0, 192
 12543, MARI, ukyo, J, 3.0, 192
  7048, KANDA, yoshihiro, J, 3.0, 192
  7044, HOSHI, ryuichi, J, 3.0, 192
  5567, MITSUYA, nobuaki, J, 3.0, 192
  5630, TANAKA, amane, J, 3.0, 192
  603, KANEDA, shigeru, J, 3.0, 192
 12716, YABE, uma, J, 3.0, 192
  6847, TOSAKA, hideki, J, 3.0, 192
 10831, HAYASAKA, toshie, J, 3.0, 192
  5566, MATSUZAWA, atsushi, J, 3.0, 192
  6863, SATO, yutaka, J, 3.0, 192
 11520, KANEKO, takahiro, J, 2.0, 192
  5518, SHIMINOSONO, kozo, J, 2.0, 192
  5524, NAGAO, hiroto, J, 2.0, 192
  6839, MATSUYA, shinpei, J, 2.0, 192
  7078, FURUMOTO, yuki, J, 2.0, 192
 10746, ASAKAWA, takuya, J, 2.0, 192
 12520, OHTSUBO, masayuki, J, 2.0, 192
  5563, KURACHI, takayuki, J, 2.0, 192
 10083, AIHARA, shigeaki, J, 2.0, 192
  5542, KOIDE, satoshi, J, 2.0, 192
  5508, TATSUMI-IIJIMA, yukiko, J, 2.0, 192
 10459, KANASAWA, kouta, J, 2.0, 192
  5507, TSUCHIDA, daisuke, J, 2.0, 192
  5600, OHTAKE, kosuke, J, 2.0, 192
 10919, TAKIGAWA, mitsuaki, J, 2.0, 192
  5527, GOTO, masahiro, J, 2.0, 192
  5519, KOSHINO, kazuhiko, J, 2.0, 192
  5526, UNO, toshihiro, J, 2.0, 192
 10372, YASUJIMA, yuji, J, 1.0, 192
  652, HORIUCHI, keiko, J, 1.0, 192
  5668, SHINOHARA, chiaki, J, 1.0, 192
  6854, OZAKI, yoshito, J, 1.0, 192
 11584, TASAKA, kanichiro, J, 1.0, 192
  6952, SANO, hirotaka, J, 1.0, 192
  5621, HANEDA, jun, J, 1.0, 160
  5667, SATO, ryu, J, 1.0, 160
 11722, KAWARADA, seiji, J, 1.0, 160
 10889, SHINAGAWA, yukinobu, J, 0.0, 192
 10706, ABE, ryuji, J, 0.0, 160
  600, TAKEDA, kyoko, J, 0.0, 160

List of players

89 players

 

Here are all results.

2012-11-11: OWC2013_qualification(Japan)
NAKAJIMA Tetsuyawon againstSATO Yutaka
SUEKUNI Makotowon againstMATSUZAWA Atsushi
TODA Tomoyawon againstTOSAKA Hideki
IWATA Hiroyukiwon againstTANAKA Amane
TAKIZAWA Masakiwon againstUNO Toshihiro
MIYAZAKI Yujiwon againstGOTO Masahiro
OHNO Tomohirowon againstHOSHI Ryuichi
ITAGAKI Kenichiwon againstOZAKI Yoshito
KOZUKA Katsuhikowon againstTAKIGAWA Mitsuaki
TAKIZAWA Nobuyukiwon againstSHIRAI Ukyo
TSUKAMOTO Kazumawon againstKAWARADA Seiji
ARAKI Yasuyukiwon againstKANAZAWA Kota
KIYONOBU Kentawon againstSAWAKI Yusuke
KAMIKURA Daisukewon againstKANDA Yoshihiro
SATANI Tetsuwon againstIKEDA Yuki
MURAKAMI Takeshiwon againstKIMURA Yuto
SASAKI Soheiwon againstKURACHI Takayuki
NODA Bintatsuwon againstNARUMI Hisatoshi
NAGAMATSU Ryotawon againstSHINAGAWA Yukinobu
IZUMI Takashiwon againstISHIKAWA Akira
KITAJIMA Hidekiwon againstFUNATSU Asuka
UMEZAWA Yoshinoriwon againstSHINOHARA Chiaki
GOTO Hiroshiwon againstASOU Daisuke
OHMORI Keitawon againstFURUMOTO Yuki
TANIZAWA Misatowon againstABE Ryuji
SAKAGUCHI Kazuhirowon againstASAHINA Satoshi
YABE Umawon againstKAWAGUCHI Hayato
KAGAWA Yoichiwon againstMATSUMOTO Hiroshi
OKAMOTO Harumiwon againstSHIMONOSONO Kozo
TAKAHASHI Shiuwon againstIIJIMA Takamune
MITSUYA Nobuakiwon againstKOBAYASHI Manabu
YAMAKAWA Takashiwon againstMORI Takahiro
HAYASAKA Toshiewon againstASAKAWA Takuya
OSHIMIZU Takanoriwon againstOHTSUBO Masayuki
OKAMOTO Junyawon againstSATO Ryu
TAKAHASHI Hisashiwon againstTAKEDA Kyoko
NISHIYAMA Momokowon againstKOIDE Satoshi
OHTAKE Kosukewon againstNAGASAKI Hidekazu
TSUCHIDA Daisukewon againstMATSUYA Shinpei
KANEKO Kodaiwon againstNAGAO Hiroto
AIHARA Shigeakiwon againstYASUJIMA Yuji
KOSHINO Kazuhikowon againstTATSUMI-IIJIMA Yukiko
TASAKA Kanichirowon againstKANEDA Shigeru
SANO Hirotakawon againstHORIUCHI Keiko
NAKAJIMA Tetsuyawon againstSANO Hirotaka
SUEKUNI Makotowon againstKAMIKURA Daisuke
TODA Tomoyawon againstYABE Uma
IWATA Hiroyukiwon againstKITAJIMA Hideki
TAKIZAWA Masakiwon againstKOSHINO Kazuhiko
MIYAZAKI Yujiwon againstTASAKA Kanichiro
OHNO Tomohirowon againstITAGAKI Kenichi
KOZUKA Katsuhikowon againstOHTAKE Kosuke
TSUKAMOTO Kazumawon againstTAKIZAWA Nobuyuki
ARAKI Yasuyukiwon againstOHMORI Keita
KIYONOBU Kentawon againstSAKAGUCHI Kazuhiro
MATSUMOTO Hiroshiwon againstOKAMOTO Harumi
NAGASAKI Hidekazuwon againstKOIDE Satoshi
MURAKAMI Takeshiwon againstAIHARA Shigeaki
SASAKI Soheiwon againstIZUMI Takashi
NODA Bintatsuwon againstNISHIYAMA Momoko
IKEDA Yukiwon againstOHTSUBO Masayuki
KIMURA Yutowon againstABE Ryuji
NAGAMATSU Ryotawon againstSATANI Tetsu
NARUMI Hisatoshiwon againstSHIRAI Ukyo
UMEZAWA Yoshinoriwon againstOKAMOTO Junya
GOTO Hiroshiwon againstTSUCHIDA Daisuke
SAWAKI Yusukewon againstKAWARADA Seiji
TANIZAWA Misatowon againstTAKAHASHI Shiu
SATO Yutakawon againstHOSHI Ryuichi
TOSAKA Hidekiwon againstTAKIGAWA Mitsuaki
ASOU Daisukewon againstMATSUZAWA Atsushi
MITSUYA Nobuakiwon againstKANEKO Kodai
YAMAKAWA Takashiwon againstTAKAHASHI Hisashi
HAYASAKA Toshiewon againstHADA Jun
ISHIKAWA Akirawon againstNAGAO Hiroto
KANEDA Shigeruwon againstYASUJIMA Yuji
OSHIMIZU Takanoriwon againstKAGAWA Yoichi
KANDA Yoshihirowon againstOZAKI Yoshito
TANAKA Amanewon againstUNO Toshihiro
ASAHINA Satoshiwon againstKURACHI Takayuki
IIJIMA Takamunewon againstSATO Ryu
KAWAGUCHI Hayatowon againstTATSUMI-IIJIMA Yukiko
MORI Takahirowon againstSHINOHARA Chiaki
ASAKAWA Takuyawon againstKANAZAWA Kota
FURUMOTO Yukiwon againstKOBAYASHI Manabu
MATSUYA Shinpeiwon againstGOTO Masahiro
SHIMONOSONO Kozowon againstFUNATSU Asuka
HORIUCHI Keikowon againstSHINAGAWA Yukinobu
NAKAJIMA Tetsuyawon againstSASAKI Sohei
SUEKUNI Makotowon againstHAYASAKA Toshie
TODA Tomoyawon againstKOZUKA Katsuhiko
IWATA Hiroyukiwon againstMITSUYA Nobuaki
TAKIZAWA Masakiwon againstGOTO Hiroshi
MIYAZAKI Yujiwon againstKIYONOBU Kenta
ITAGAKI Kenichiwon againstTOSAKA Hideki
TAKIZAWA Nobuyukiwon againstTANAKA Amane
TSUKAMOTO Kazumawon againstOHNO Tomohiro
ARAKI Yasuyukiwon againstNAGAMATSU Ryota
KAMIKURA Daisukewon againstTAKEDA Kyoko
SATANI Tetsuwon againstKAWAGUCHI Hayato
MATSUMOTO Hiroshiwon againstKOSHINO Kazuhiko
NAGASAKI Hidekazuwon againstTASAKA Kanichiro
MURAKAMI Takeshiwon againstTANIZAWA Misato
NODA Bintatsuwon againstOSHIMIZU Takanori
IKEDA Yukiwon againstYABE Uma
KIMURA Yutowon againstKITAJIMA Hideki
IZUMI Takashiwon againstASAHINA Satoshi
NARUMI Hisatoshiwon againstAIHARA Shigeaki
UMEZAWA Yoshinoriwon againstYAMAKAWA Takashi
SAWAKI Yusukewon againstOKAMOTO Harumi
OHMORI Keitawon againstMATSUYA Shinpei
SATO Yutakawon againstNISHIYAMA Momoko
SHIRAI Ukyowon againstHOSHI Ryuichi
SAKAGUCHI Kazuhirowon againstISHIKAWA Akira
ASOU Daisukewon againstHADA Jun
TAKAHASHI Shiuwon againstHORIUCHI Keiko
KANEDA Shigeruwon againstOHTAKE Kosuke
MATSUZAWA Atsushiwon againstKOBAYASHI Manabu
OKAMOTO Junyawon againstMORI Takahiro
KANDA Yoshihirowon againstKAGAWA Yoichi
TAKAHASHI Hisashiwon againstSHIMONOSONO Kozo
IIJIMA Takamunewon againstSANO Hirotaka
FUNATSU Asukawon againstKURACHI Takayuki
TSUCHIDA Daisukewon againstFURUMOTO Yuki
TAKIGAWA Mitsuakiwon againstSATO Ryu
KANEKO Kodaiwon againstASAKAWA Takuya
TATSUMI-IIJIMA Yukikowon againstKANAZAWA Kota
KOIDE Satoshiwon againstABE Ryuji
NAGAO Hirotowon againstSHINAGAWA Yukinobu
UNO Toshihirowon againstGOTO Masahiro
YASUJIMA Yujiwon againstOHTSUBO Masayuki
SHINOHARA Chiakiwon againstOZAKI Yoshito
NAKAJIMA Tetsuyawon againstIWATA Hiroyuki
SUEKUNI Makotowon againstARAKI Yasuyuki
TODA Tomoyawon againstNODA Bintatsu
TAKIZAWA Masakiwon againstUMEZAWA Yoshinori
MIYAZAKI Yujiwon againstMURAKAMI Takeshi
OHNO Tomohirowon againstKANDA Yoshihiro
ITAGAKI Kenichiwon againstSASAKI Sohei
KOZUKA Katsuhikowon againstTSUCHIDA Daisuke
TAKIZAWA Nobuyukiwon againstKIMURA Yuto
KIYONOBU Kentawon againstTATSUMI-IIJIMA Yukiko
KAMIKURA Daisukewon againstTAKAHASHI Hisashi
SATANI Tetsuwon againstSATO Yutaka
MATSUMOTO Hiroshiwon againstTSUKAMOTO Kazuma
NAGASAKI Hidekazuwon againstGOTO Hiroshi
IKEDA Yukiwon againstTANIZAWA Misato
NAGAMATSU Ryotawon againstIIJIMA Takamune
IZUMI Takashiwon againstOSHIMIZU Takanori
KITAJIMA Hidekiwon againstMATSUZAWA Atsushi
NARUMI Hisatoshiwon againstASOU Daisuke
SAWAKI Yusukewon againstHAYASAKA Toshie
OHMORI Keitawon againstOKAMOTO Junya
TOSAKA Hidekiwon againstUNO Toshihiro
SHIRAI Ukyowon againstAIHARA Shigeaki
SAKAGUCHI Kazuhirowon againstMITSUYA Nobuaki
YABE Umawon againstKAWARADA Seiji
KAGAWA Yoichiwon againstNAGAO Hiroto
OKAMOTO Harumiwon againstHORIUCHI Keiko
TAKAHASHI Shiuwon againstKANEKO Kodai
ISHIKAWA Akirawon againstTAKEDA Kyoko
KANEDA Shigeruwon againstYAMAKAWA Takashi
TANAKA Amanewon againstYASUJIMA Yuji
ASAHINA Satoshiwon againstFURUMOTO Yuki
NISHIYAMA Momokowon againstSHINOHARA Chiaki
HOSHI Ryuichiwon againstSHINAGAWA Yukinobu
FUNATSU Asukawon againstOHTAKE Kosuke
KOBAYASHI Manabuwon againstTASAKA Kanichiro
HADA Junwon againstMORI Takahiro
TAKIGAWA Mitsuakiwon againstKOSHINO Kazuhiko
ASAKAWA Takuyawon againstKAWAGUCHI Hayato
MATSUYA Shinpeiwon againstSHIMONOSONO Kozo
KOIDE Satoshiwon againstSANO Hirotaka
KANAZAWA Kotawon againstABE Ryuji
OHTSUBO Masayukiwon againstGOTO Masahiro
KURACHI Takayukiwon againstOZAKI Yoshito
NAKAJIMA Tetsuyawon againstMIYAZAKI Yuji
SUEKUNI Makotowon againstTAKIZAWA Masaki
TODA Tomoyawon againstKANEDA Shigeru
IWATA Hiroyukiwon againstIZUMI Takashi
OHNO Tomohirowon againstNARUMI Hisatoshi
ITAGAKI Kenichiwon againstMURAKAMI Takeshi
KOZUKA Katsuhikowon againstIKEDA Yuki
TAKIZAWA Nobuyukiwon againstNAGAMATSU Ryota
TSUKAMOTO Kazumawon againstTAKAHASHI Shiu
ARAKI Yasuyukiwon againstFUNATSU Asuka
KIYONOBU Kentawon againstOHMORI Keita
KAMIKURA Daisukewon againstSAWAKI Yusuke
SATANI Tetsuwon againstSAKAGUCHI Kazuhiro
MATSUMOTO Hiroshiwon againstUMEZAWA Yoshinori
NAGASAKI Hidekazuwon againstNODA Bintatsu
SASAKI Soheiwon againstSATO Ryu
KIMURA Yutowon againstASAHINA Satoshi
KITAJIMA Hidekiwon againstOSHIMIZU Takanori
GOTO Hiroshiwon againstASAKAWA Takuya
TANIZAWA Misatowon againstHADA Jun
SATO Yutakawon againstKOIDE Satoshi
TOSAKA Hidekiwon againstTAKAHASHI Hisashi
SHIRAI Ukyowon againstKANDA Yoshihiro
ASOU Daisukewon againstTANAKA Amane
YABE Umawon againstTSUCHIDA Daisuke
KAGAWA Yoichiwon againstIIJIMA Takamune
OKAMOTO Harumiwon againstOKAMOTO Junya
MITSUYA Nobuakiwon againstNISHIYAMA Momoko
YAMAKAWA Takashiwon againstTAKIGAWA Mitsuaki
HAYASAKA Toshiewon againstMATSUYA Shinpei
ISHIKAWA Akirawon againstKANEKO Kodai
MATSUZAWA Atsushiwon againstHORIUCHI Keiko
HOSHI Ryuichiwon againstSANO Hirotaka
KAWAGUCHI Hayatowon againstSHINOHARA Chiaki
MORI Takahirowon againstKAWARADA Seiji
KOBAYASHI Manabuwon againstKOSHINO Kazuhiko
OHTAKE Kosukewon againstSHINAGAWA Yukinobu
AIHARA Shigeakiwon againstKURACHI Takayuki
FURUMOTO Yukiwon againstTAKEDA Kyoko
TATSUMI-IIJIMA Yukikowon againstUNO Toshihiro
KANAZAWA Kotawon againstSHIMONOSONO Kozo
OHTSUBO Masayukiwon againstTASAKA Kanichiro
NAGAO Hirotowon againstYASUJIMA Yuji
GOTO Masahirowon againstOZAKI Yoshito
NAKAJIMA Tetsuyawon againstTODA Tomoya
IWATA Hiroyukiwon againstMATSUMOTO Hiroshi
TAKIZAWA Masakiwon againstSATANI Tetsu
MIYAZAKI Yujiwon againstNAGASAKI Hidekazu
OHNO Tomohirowon againstKIYONOBU Kenta
ITAGAKI Kenichiwon againstTSUKAMOTO Kazuma
KOZUKA Katsuhikowon againstKAMIKURA Daisuke
TAKIZAWA Nobuyukiwon againstARAKI Yasuyuki
MURAKAMI Takeshiwon againstYAMAKAWA Takashi
SASAKI Soheiwon againstSATO Yutaka
NODA Bintatsuwon againstASOU Daisuke
IKEDA Yukiwon againstOKAMOTO Harumi
KIMURA Yutowon againstTAKAHASHI Shiu
NAGAMATSU Ryotawon againstISHIKAWA Akira
IZUMI Takashiwon againstHAYASAKA Toshie
KITAJIMA Hidekiwon againstSAKAGUCHI Kazuhiro
NARUMI Hisatoshiwon againstYABE Uma
UMEZAWA Yoshinoriwon againstSHIRAI Ukyo
GOTO Hiroshiwon againstTOSAKA Hideki
SAWAKI Yusukewon againstMITSUYA Nobuaki
OHMORI Keitawon againstKAGAWA Yoichi
TANIZAWA Misatowon againstKANEDA Shigeru
OSHIMIZU Takanoriwon againstNAGAO Hiroto
MATSUZAWA Atsushiwon againstASAKAWA Takuya
OKAMOTO Junyawon againstFURUMOTO Yuki
KANDA Yoshihirowon againstOHTSUBO Masayuki
TANAKA Amanewon againstAIHARA Shigeaki
ASAHINA Satoshiwon againstTATSUMI-IIJIMA Yukiko
TAKAHASHI Hisashiwon againstOHTAKE Kosuke
NISHIYAMA Momokowon againstKANAZAWA Kota
IIJIMA Takamunewon againstMATSUYA Shinpei
HOSHI Ryuichiwon againstHADA Jun
FUNATSU Asukawon againstKOIDE Satoshi
KAWAGUCHI Hayatowon againstTAKIGAWA Mitsuaki
MORI Takahirowon againstKANEKO Kodai
KOBAYASHI Manabuwon againstTSUCHIDA Daisuke
SHIMONOSONO Kozowon againstHORIUCHI Keiko
KOSHINO Kazuhikowon againstABE Ryuji
UNO Toshihirowon againstTAKEDA Kyoko
KAWARADA Seijiwon againstSANO Hirotaka
KURACHI Takayukiwon againstSHINOHARA Chiaki
GOTO Masahirowon againstTASAKA Kanichiro
SATO Ryuwon againstYASUJIMA Yuji
OZAKI Yoshitowon againstSHINAGAWA Yukinobu
TODA Tomoyawon againstTAKIZAWA Nobuyuki
TAKIZAWA Masakiwon againstITAGAKI Kenichi
MIYAZAKI Yujiwon againstOHNO Tomohiro
KOZUKA Katsuhikowon againstIWATA Hiroyuki