Ratings

40_All_Japan_champ (Japan)
2012-07-18

Here is the registered standings after the swiss-system or the round-robin.
This list may not take into account playoffs, semi-finals, finals, bye or withdrawn games...
Due to number changes, the names may not be correct in the list below.

   ID, Name, First name, Points, tie-break

  5537, TAKANASHI, yusuke, J, 6.0, 192
  5682, TODA, tomoya, J, 5.0, 192
  5512, OHNO, tomohiro, J, 5.0, 192
 10272, TSUCHIYA, ryosuke, J, 5.0, 192
  5655, SATANI, tetsu, J, 5.0, 192
  5560, TSUJI, shinji, J, 5.0, 192
  5577, KURITA, seiya, J, 5.0, 192
  6890, SAITO, masaki, J, 4.0, 192
  5538, ITO, junya, J, 4.0, 192
  698, SUEKUNI, makoto, J, 4.0, 192
  5539, YAMAKAWA, takashi, J, 4.0, 192
  7077, ISHIZAKI, hikaru, J, 4.0, 192
  5568, OKAMOTO, kazuki, J, 4.0, 192
  5515, KOMAGATA, masayuki, J, 4.0, 192
  5584, OSHIMIZU, takanori, J, 4.0, 192
  5597, SAWADA, tomohiro, J, 4.0, 192
  5535, IIJIMA, takamune, J, 4.0, 192
  5534, NAGASHIMA, kazuhito, J, 4.0, 192
  488, TAKIZAWA, masaki, J, 4.0, 192
  700, NAKAJIMA, tetsuya, J, 4.0, 192
 10855, KIYONOBU, kenta, J, 4.0, 192
  6986, IZUMI, takashi, J, 4.0, 192
 10625, SHIMIZU, naoki, J, 3.0, 192
 10078, UMEZAWA, keiki, J, 3.0, 192
 10070, KAMEMOTO, osamu, J, 3.0, 192
  6824, KURODA, takuji, J, 3.0, 192
 10820, ASOU, daisuke, J, 3.0, 192
 10192, HAMADA, naoki, J, 3.0, 192
 12503, KANEKO, masaru, J, 3.0, 192
  5528, TOJO, masaru, J, 3.0, 192
  5549, CYNTHIA, yasuto, J, 3.0, 192
  578, SAKAGUCHI, kazuhiro, J, 3.0, 192
 10045, KAMEDA, ryotota, J, 3.0, 192
  6860, MIYAZAKI, yuji, J, 3.0, 192
  5646, WAKIMOTO, naoyuki, J, 3.0, 192
  6972, MIYAZAKI, toru, J, 3.0, 192
 10840, IMOTO, wataru, J, 3.0, 192
  5606, TSUKAMOTO, kazuma, J, 3.0, 192
  5557, MATSUMOTO, hiroshi, J, 3.0, 192
  6919, FUKUNAGA, kohachi, J, 3.0, 192
  5570, OHIKE, yoshinori, J, 3.0, 192
  7054, NAKAMORI, hiroki, J, 3.0, 192
  5566, MATSUZAWA, atsushi, J, 2.0, 192
  5545, KOBAYASHI, manabu, J, 2.0, 192
  6962, MUKAI, daisuke, J, 2.0, 192
  7002, KAGAWA, youichi, J, 2.0, 192
  6951, FUJITA, takeshi, J, 2.0, 192
  5523, ARAKI, yasuyuki, J, 2.0, 192
  6825, NOBUKAWA, hiroki, J, 2.0, 192
  5620, KOBAYASHI, kasa, J, 2.0, 192
  5533, SATO, kouichiro, J, 2.0, 192
  5524, NAGAO, hiroto, J, 2.0, 192
 12520, OHTSUBO, masayuki, J, 2.0, 192
  6803, HAGA, kazutoshi, J, 2.0, 192
  5502, GOTO, hiroshi, J, 2.0, 192
  5530, NODA, bintatsu, J, 2.0, 192
  5556, KUNOU, masakado, J, 2.0, 192
 10329, KANEDA, nobuo, J, 1.0, 192
 10372, YASUJIMA, yuji, J, 1.0, 192
  6868, SASAKI, sohei, J, 1.0, 192
  6960, NAMIKI, kazunari, J, 1.0, 192
 10741, ENOMOTO, hiroyuki, J, 1.0, 192
  6974, HIRABAYASI, eiji, J, 1.0, 192
  5526, UNO, toshihiro, J, 0.0, 192

 

Here are all results.

2012-07-18: 40_All_Japan_champ(Japan)
TAKANASHI Yusukewon againstKUNOU Masakado
KURITA Seiyawon againstNODA Bintatsu
SATANI Tetsuwon againstTAKIZAWA Masaki
TSUJI Shinjiwon againstMATSUMOTO Hiroshi
TSUCHIYA Ryosukewon againstUNO Toshihiro
OHNO Tomohirowon againstOHTSUBO Masayuki
NAKAJIMA Tetsuyawon againstMIYAZAKI Yuji
SAWADA Tomohirowon againstNAGAO Hiroto
IIJIMA Takamunewon againstHIRABAYASHI Eiji
OSHIMIZU Takanoriwon againstTODA Tomoya
NAGASHIMA Kazuhitowon againstKANEKO Masaru
KOMAGATA Masayukiwon againstKOBAYASHI Kasa
OKAMOTO Kazukiwon againstARAKI Yasuyuki
KIYONOBU Kentawon againstISHIZAKI Hikaru
IZUMI Takashiwon againstASOU Daisuke
SUEKUNI Makotowon againstKAMEMOTO Osamu
NAKAMORI Hirokiwon againstSASAKI Sohei
FUKUNAGA Kohachiwon againstITO Junya
KAMEDA Ryotawon againstWAKIMOTO Naoyuki
HAMADA Naokiwon againstMUKAI Daisuke
TSUKAMOTO Kazumawon againstYAMAKAWA Takashi
OHIKE Yoshinoriwon againstENOMOTO Hiroyuki
SAKAGUCHI Kazuhirowon againstKOBAYASHI Manabu
IMOTO Wataruwon againstKANEDA Nobuo
SHIROTA Yasutowon againstMIYAZAKI Toru
UMEZAWA Keikiwon againstSHIMIZU Naoki
HAGA Kazutoshiwon againstKAGAWA Yoichi
NOBUKAWA Hirokiwon againstMATSUZAWA Atsushi
GOTO Hiroshiwon againstSAITO Riki
SATO Koichirowon againstTOJO Atsushi
FUJITA Takeshiwon againstKURODA Takuji
YASUJIMA Yujiwon againstNAMIKI Kazunari
TAKANASHI Yusukewon againstIZUMI Takashi
KURITA Seiyawon againstGOTO Hiroshi
SATANI Tetsuwon againstOHIKE Yoshinori
TSUJI Shinjiwon againstTSUKAMOTO Kazuma
TSUCHIYA Ryosukewon againstOSHIMIZU Takanori
TODA Tomoyawon againstUNO Toshihiro
NAKAJIMA Tetsuyawon againstSUEKUNI Makoto
SAWADA Tomohirowon againstKAMEDA Ryota
IIJIMA Takamunewon againstSATO Koichiro
YAMAKAWA Takashiwon againstMATSUMOTO Hiroshi
NAGASHIMA Kazuhitowon againstIMOTO Wataru
KOMAGATA Masayukiwon againstNOBUKAWA Hiroki
TAKIZAWA Masakiwon againstENOMOTO Hiroyuki
KIYONOBU Kentawon againstFUJITA Takeshi
ISHIZAKI Hikaruwon againstKURODA Takuji
ITO Junyawon againstOHTSUBO Masayuki
NAKAMORI Hirokiwon againstSHIROTA Yasuto
FUKUNAGA Kohachiwon againstOHNO Tomohiro
WAKIMOTO Naoyukiwon againstNAGAO Hiroto
HAMADA Naokiwon againstYASUJIMA Yuji
KANEKO Masaruwon againstKANEDA Nobuo
SHIMIZU Naokiwon againstKOBAYASHI Manabu
SAKAGUCHI Kazuhirowon againstUMEZAWA Keiki
KAMEMOTO Osamuwon againstMIYAZAKI Yuji
TOJO Atsushiwon againstHIRABAYASHI Eiji
MIYAZAKI Toruwon againstSASAKI Sohei
HAGA Kazutoshiwon againstOKAMOTO Kazuki
NODA Bintatsuwon againstSAITO Riki
KUNOU Masakadowon againstASOU Daisuke
ARAKI Yasuyukiwon againstKAGAWA Yoichi
MATSUZAWA Atsushiwon againstKOBAYASHI Kasa
NAMIKI Kazunariwon againstMUKAI Daisuke
TAKANASHI Yusukewon againstKIYONOBU Kenta
KURITA Seiyawon againstHAGA Kazutoshi
SATANI Tetsuwon againstFUKUNAGA Kohachi
TSUJI Shinjiwon againstIIJIMA Takamune
OHNO Tomohirowon againstOHIKE Yoshinori
TODA Tomoyawon againstMIYAZAKI Toru
NAKAJIMA Tetsuyawon againstKOMAGATA Masayuki
SAWADA Tomohirowon againstSAKAGUCHI Kazuhiro
OSHIMIZU Takanoriwon againstSHIROTA Yasuto
YAMAKAWA Takashiwon againstTOJO Atsushi
NAGASHIMA Kazuhitowon againstHAMADA Naoki
OKAMOTO Kazukiwon againstGOTO Hiroshi
TAKIZAWA Masakiwon againstITO Junya
IZUMI Takashiwon againstFUJITA Takeshi
ISHIZAKI Hikaruwon againstKUNOU Masakado
SAITO Rikiwon againstKAGAWA Yoichi
NAKAMORI Hirokiwon againstTSUCHIYA Ryosuke
KAMEDA Ryotawon againstUMEZAWA Keiki
WAKIMOTO Naoyukiwon againstSHIMIZU Naoki
TSUKAMOTO Kazumawon againstSATO Koichiro
KANEKO Masaruwon againstNAMIKI Kazunari
ASOU Daisukewon againstKURODA Takuji
IMOTO Wataruwon againstYASUJIMA Yuji
KAMEMOTO Osamuwon againstMATSUZAWA Atsushi
MIYAZAKI Yujiwon againstKOBAYASHI Kasa
MATSUMOTO Hiroshiwon againstHIRABAYASHI Eiji
NOBUKAWA Hirokiwon againstSUEKUNI Makoto
NODA Bintatsuwon againstARAKI Yasuyuki
MUKAI Daisukewon againstKANEDA Nobuo
NAGAO Hirotowon againstKOBAYASHI Manabu
OHTSUBO Masayukiwon againstENOMOTO Hiroyuki
SASAKI Soheiwon againstUNO Toshihiro
TAKANASHI Yusukewon againstNAKAMORI Hiroki
KURITA Seiyawon againstTSUJI Shinji
SATANI Tetsuwon againstNAGASHIMA Kazuhito
TSUCHIYA Ryosukewon againstKIYONOBU Kenta
OHNO Tomohirowon againstIMOTO Wataru
TODA Tomoyawon againstISHIZAKI Hikaru
NAKAJIMA Tetsuyawon againstSAWADA Tomohiro
IIJIMA Takamunewon againstHAGA Kazutoshi
OSHIMIZU Takanoriwon againstIZUMI Takashi
YAMAKAWA Takashiwon againstNODA Bintatsu
KOMAGATA Masayukiwon againstSAKAGUCHI Kazuhiro
OKAMOTO Kazukiwon againstTSUKAMOTO Kazuma
TAKIZAWA Masakiwon againstKANEKO Masaru
SUEKUNI Makotowon againstUMEZAWA Keiki
ITO Junyawon againstNAMIKI Kazunari
SAITO Rikiwon againstMATSUMOTO Hiroshi
FUKUNAGA Kohachiwon againstHAMADA Naoki
KAMEDA Ryotawon againstNOBUKAWA Hiroki
WAKIMOTO Naoyukiwon againstKAMEMOTO Osamu
OHIKE Yoshinoriwon againstYASUJIMA Yuji
SHIMIZU Naokiwon againstMATSUZAWA Atsushi
ASOU Daisukewon againstSASAKI Sohei
SHIROTA Yasutowon againstFUJITA Takeshi
TOJO Atsushiwon againstARAKI Yasuyuki
MIYAZAKI Yujiwon againstNAGAO Hiroto
KURODA Takujiwon againstUNO Toshihiro
GOTO Hiroshiwon againstSATO Koichiro
KUNOU Masakadowon againstMIYAZAKI Toru
MUKAI Daisukewon againstOHTSUBO Masayuki
KAGAWA Yoichiwon againstHIRABAYASHI Eiji
KOBAYASHI Kasawon againstKOBAYASHI Manabu
KANEDA Nobuowon againstENOMOTO Hiroyuki
TAKANASHI Yusukewon againstNAKAJIMA Tetsuya
KURITA Seiyawon againstSATANI Tetsu
TSUJI Shinjiwon againstNAGASHIMA Kazuhito
TSUCHIYA Ryosukewon againstKOMAGATA Masayuki
OHNO Tomohirowon againstOKAMOTO Kazuki
TODA Tomoyawon againstWAKIMOTO Naoyuki
SAWADA Tomohirowon againstNAKAMORI Hiroki
IIJIMA Takamunewon againstFUKUNAGA Kohachi
OSHIMIZU Takanoriwon againstKAMEDA Ryota
YAMAKAWA Takashiwon againstTAKIZAWA Masaki
KIYONOBU Kentawon againstSAKAGUCHI Kazuhiro
IZUMI Takashiwon againstNOBUKAWA Hiroki
ISHIZAKI Hikaruwon againstKAMEMOTO Osamu
SUEKUNI Makotowon againstSHIROTA Yasuto
ITO Junyawon againstTOJO Atsushi
SAITO Rikiwon againstMUKAI Daisuke
HAMADA Naokiwon againstHAGA Kazutoshi
TSUKAMOTO Kazumawon againstIMOTO Wataru
KANEKO Masaruwon againstNODA Bintatsu
OHIKE Yoshinoriwon againstGOTO Hiroshi
SHIMIZU Naokiwon againstKUNOU Masakado
ASOU Daisukewon againstMIYAZAKI Yuji
UMEZAWA Keikiwon againstFUJITA Takeshi
MIYAZAKI Toruwon againstMATSUZAWA Atsushi
MATSUMOTO Hiroshiwon againstOHTSUBO Masayuki
KURODA Takujiwon againstKOBAYASHI Kasa
SATO Koichirowon againstYASUJIMA Yuji
ARAKI Yasuyukiwon againstNAMIKI Kazunari
NAGAO Hirotowon againstSASAKI Sohei
KAGAWA Yoichiwon againstKANEDA Nobuo
KOBAYASHI Manabuwon againstUNO Toshihiro
ENOMOTO Hiroyukiwon againstHIRABAYASHI Eiji
TAKANASHI Yusukewon againstKURITA Seiya
SATANI Tetsuwon againstNAKAJIMA Tetsuya
TSUJI Shinjiwon againstSAWADA Tomohiro
TSUCHIYA Ryosukewon againstIIJIMA Takamune
OHNO Tomohirowon againstOSHIMIZU Takanori
TODA Tomoyawon againstYAMAKAWA Takashi
NAGASHIMA Kazuhitowon againstNAKAMORI Hiroki
KOMAGATA Masayukiwon againstFUKUNAGA Kohachi
OKAMOTO Kazukiwon againstKAMEDA Ryota
TAKIZAWA Masakiwon againstWAKIMOTO Naoyuki
KIYONOBU Kentawon againstHAMADA Naoki
IZUMI Takashiwon againstTSUKAMOTO Kazuma
ISHIZAKI Hikaruwon againstKANEKO Masaru
SUEKUNI Makotowon againstOHIKE Yoshinori
ITO Junyawon againstSHIMIZU Naoki
SAITO Rikiwon againstASOU Daisuke
SAKAGUCHI Kazuhirowon againstHAGA Kazutoshi
IMOTO Wataruwon againstNOBUKAWA Hiroki
KAMEMOTO Osamuwon againstNODA Bintatsu
SHIROTA Yasutowon againstGOTO Hiroshi
TOJO Atsushiwon againstKUNOU Masakado
MIYAZAKI Yujiwon againstMUKAI Daisuke
UMEZAWA Keikiwon againstSATO Koichiro
MIYAZAKI Toruwon againstARAKI Yasuyuki
MATSUMOTO Hiroshiwon againstNAGAO Hiroto
KURODA Takujiwon againstKAGAWA Yoichi
FUJITA Takeshiwon againstYASUJIMA Yuji
MATSUZAWA Atsushiwon againstNAMIKI Kazunari
OHTSUBO Masayukiwon againstSASAKI Sohei
KOBAYASHI Kasawon againstKANEDA Nobuo
KOBAYASHI Manabuwon againstENOMOTO Hiroyuki
HIRABAYASHI Eijiwon againstUNO Toshihiro